10-12-2015 GÜNDEM

Zabıtanın 2016 Yılı Para Cezaları

2016 Yılında Belediye Encümeni ve Zabıtası tarafından Uygulanacak İdari Para Cezalarının Artırımına İlişkin İzahatlar ile Hesaplanarak Küsuratı Atılmış Brüt ve ¾ Oranlı Miktarlarını Belirten Tablolar, ayrıca 2005 ve 2016 arası mukayeseli artış oranları...

Zabıtanın 2016 Yılı Para Cezaları

Bilindiği gibi , 5393 sayılı Belediye Kanununun, Zabıtanın görev ve yetkileri başlıklı 51. maddesi ile “ Belediye Zabıtası beldede esenlik,huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından  yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.”,  yine aynı Kanunun  83 üncü maddesi ile “ bu kanunun 15, 18 ve 34 üncü maddelerinde belirtilen parasal miktarlar, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.” Hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun “ Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları” adı altında yer alan 7 nci  madde de belirtilen hükümlerle yetkilendirilmiş olup kabahat fiillerinden dolayı,  belediye encümenine ve zabıtasına, idari para cezalarına dönüştürülmesine ilişkin yetki veren Kanunlardan;

1-) 1608 SAYILI KANUNUNUN   (20/05/1930-1498 / RG.);


a-) 1 inci Maddesi ile  (Değişik  08/02/2008  - 5728 / 66 mad.);
“….Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde  itiraz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlere belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men ve emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.


Belediye encümen kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir…..”,

b-)  2 nci maddesi  ile …(Değişik  08/02/2008  - 5728 / 67 mad.);
“….Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi belediye encümeni tarafından ikiyüzelli Türk Lirasından Beşbin Türk Lirasına kadar idari para cezasıyla cezalandırılır…..”,

2-) 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNUN  (31/03/2005 – 25772 / RG.) ;


a-) 32. maddesi ile ; “…..(1) Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle yada kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye 100 YTL  para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir…..”  ( Hükmü gereğince; 1608 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ( Değişik : 5728 S.K. nun 66 ncı maddesi ) gereğince, belediye organı tarafından alınan karar, yönetmelik ve talimatnamelerde  belirtilen fiili kabahat unsurlarının, zabıta tarafından tespiti halinde, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesinde belirtilen para cezasının miktarı,  Belediye Encümeni tarafından verilecektir.),
b-) 33. Maddesi – Dilencilik  (1 ve 2. bendi),
c-) 36. Maddesi – Gürültü  (1 ve 2 bendi),
d-) 37. Maddesi – Rahatsız Etme (1. bendi),
e-) 38. Maddesi – İşgal (1 ve 2. bendi),
f-) 39.Maddesi – Tütün Mamulleri Tüketilmesi. (1.bendi- Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında ),
g-) 40. Maddesi – Kimliği Bildirmeme ( 1.bendi),
h-) 41. Maddesi – Çevreyi Kirletme ( 1,2,3,4,5 ve 6 bendi),
ı-) 42. Maddesi – Afiş Asma (1.bendi),  hükümlerinde belirtilen kabahatleri işleyen kişiye belediye zabıta görevlileri tarafından idari para cezasına karar verir.

3-) 6301 SAYILI ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNUNUN (08/03/1954-8652/ RG.);


7. Maddesi İle (Değişik 08/02/2008 – 5728/176 );

“….bu kanun hükümlerine muhalif olarak müstahdem ve işçilerine öğle dinlenmesi yaptırmayan işveren veya işveren vekillerine Yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu Kanunun 5 inci maddesine muhalif hareket eden işveren veya işveren vekiline, müstahdem veya işçi kazançlarının veya bu kimselere ait sair hakların daha aşağı hadlere indirilmesinden dolayı müstahdem veya işçilerin uğradıkları zararın iki katı kadar idari para cezası verilir. Bu maddedeki idari para cezalarını vermeye belediye encümeni yetkilidir….”,

4-) 394 SAYILI HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUNUNUN (21/01/1924 – 54 RG.);


10. Maddesi ile (Değişik  08/02/2008  - 5728 / 4 mad.);

“…..Bu Kanunun ahkamına muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese sahip veya müdürlerine belediyle encümeni tarafından yüz Türk Lirası idari para cezası verilir….”,


5-) 4207 SAYILI TÜTÜN MAML. ZARN. ÖNL. DAİR KANUNUNUN ;

5.Maddesi ile ( Değişik 19/01/2008 – 5727 / 6. mad.);

(1) bendi: “…..bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına ( Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün tüketenler)  göre, 5326 s.Kanunun  39. maddesi  doğrultusunda, (Kurum Amirinden yetki alan personel) ,

3 üncü maddenin on ikinci fıkrasına ( Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıklar çevreye atılamaz.) göre 5326 s.Kanunun 41.Maddesi uygulanır. …”  (zabıta tarafından)

6-) 2559 S. POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNUNUN(14/07/1934-2751/RG):

6.Maddesi ile  (Değişik: 24/11/2004 -5259 / 1. Mad.) ;

“….Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;

a-) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan,
b-)Açık ve kapalı bulanacağı saatlere uymayan,
c-) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen,
d-) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen,  işyerlerinin işletmecilerine beşyüzmilyon Türk Lirası ile birmilyar Türk Lirası arasında idari para cezası verilir. Bu maddede öngörülen idari para cezaları belediye sınırları içinde belediye encümeni tarafından karar  verilir.  Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.


Bu kapsamda;

1-) 1608 sayılı Kanununun;  1 ve 2 nci maddesi,
2-) 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun;  32, 33, 36, 37, 38, 39,40,41 ve 42 maddeleri,
3-) 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununun;  7. maddesi,
4-) 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanununun; 10. Maddesi,
5-) 4207 sayılı Tütün  Ürn. Zarn.Önl. Kont. Hk. Kanununun; 5. Maddesi,
6-) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun; 6. Maddesinde belirtilen parasal miktarların artırılması ve usulü hakkındaki, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17. Maddesinin (7) fıkrasında; İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04/01/1961 tarihli ve 213  sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.


Yine, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddenin “3” bendi ile (Değişik fıkra 06/12/2006 – 5560 S.K. 32. md.), “….. mahalli idareler tarafından verilen idari para cezalar kendi bütçelerine gelir kaydedilir. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idari para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir…….”,

“4” bendi ile  (Değişik fıkra 06/12/2006 – 5560 S.K. 32. md.), “ …..mahalli idareler tarafından verilen idari para cezaları, ilgili kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kendileri tarafından tahsil olunur…...”,

“6” bendi ile, “… Kabahat dolayısıyla idari para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir. İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü  (3/4) tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkı etkilemez…..” ,


Bu hükümler gereğince: 10 Kasım 2015 tarih ve 29528  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No: 457) ile “…yeniden değerlendirme oranı % 5,58 (beş virgül elli sekiz ) …” olarak belirlenmiş ve  2016 yılı içerisinde uygulanacak idari para cezasının miktarları , 2015 yılında uygulanan idari para cezasının miktarlarının üzerine,  % 5,58 (beş virgül elli sekiz)  artırılarak  yapılması  gerekmektedir.

Bu nedenle; yukarıda belirtilen yasalar ile, Belediye Encümeninin ve Zabıtanın yetkili olduğu ve halen uyguladığı, uygulanan idari para cezalarına artış eklenerek,  2016  yılı içerisinde uygulanacak idari para cezaları hesaplanmış ve uygunluğu sağlanarak, TABLO:  1, 2 ve 2.1’ de gösterilmiş olup 01/01/2016 tarihinden itibaren uygulanması gerekmektedir. 

►► ANLATIMLI- İDARİ  PARA CEZALARININ  % 5,58 ARTIRIMINA İLİŞKİN  - İZAHAT VE TABLOLAR-2016 
DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


 


Editör: zabitahaberleri.com / Özel Haber Bu haber 20896 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

İSMAİL YANIK 30-12-2015 10:09

Site yönetic arkadaşlarım zabıta konularında köşe yazı yazmak isterim.Yayınlarmısınız ? Telefonun 05362668329 Konya merkez ilçe selçuklu belediyesi

İSMAİL YANIK 30-12-2015 10:07

Merhaba,sayın meslektaşlarıma bende 5326 sayılı kabahatler kanununun cezaları ile ilgi pratik bilgiler vermek istiyorum.2016 yılı yeniden değerlendirme oranı %5,58 kısaca bir örnekle yaparsak mesela kanunun 38/1 (işgal) maddesinden işleme yapalım 2015 ceza oranı 100TL 2016 ne olur? 100*1,0558=105,58TL arkadaşlar kanunun ilgili maddesi uyarınca virgülden sonraki rakam alınmaz.Yanı 105TL.başka bir örnek 208TL lik caza 208*1,0558=219,60TL.buda 219TL peşin ödemedi ise 105*0,75=78,75TL yardımcı oldu isem ne mutlu bana İSMAL YANIK Selçuklu Belediyesi KONYA

MÜMİN VURAL 10-12-2015 14:59

5957 sayılı kanun çerçevesinde Pazar Yerleri Yönetmeliğine aykırı kabahat işleyenlere uygulanacak olan 2016 yılı ceza miktarlarını da temin edebilir miyiz? şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim....

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Anketimize Katılın

İNTERNET SİTEMİZİ NASIL BULDUNUZ ?

Çok Güzel
Güzel
Daha İyi Olabilirdi
Kötü

Namaz Vakitleri
Puan Durumu